Portobloggen.se

Portobloggen.se

Regeringsförslag om 6% på digitalt

Moms på porto - informationPosted by Admin Wed, October 03, 2018 12:12:19
Regeringen vill att momsen för digitala tidningar och tidskrifter, e-böcker och tidningssajter ska ner till 6 procent. Samma moms som i dag gäller för fysiska böcker och papperstidningar.

Om förslaget går igenom likställs de digitala distributionskanalerna med de fysiska även för likartade paketeringar.

https://www.svd.se/samma-moms-for-platta-som-for-papper

  • Comments(0)//www.portobloggen.se/#post29

Nya tillståndsvillkor

Ny svensk postlagPosted by Admin Wed, February 21, 2018 16:49:15

Post- och telestyrelsen (PTS) har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för Postnord. Syftet med villkoren är att höja kvaliteten i postutdelningen.

Myndigheten kommer också meddela nya villkor för Bring Citymail.

För att höja kvaliteten i postutdelningen har PTS infört ett antal nya krav i Postnords tillståndsvillkor. Dessa innebär bland annat att Postnord tydligare ska följa upp och dokumentera de så kallade befordringstiderna, alltså hur lång tid det tar för ett brev att komma fram. Dessutom blir det tydligare krav på att postverksamheten ska bedrivas utan avbrott, att breven ska komma fram till adressaten inom den tid som angetts i Postnords kunderbjudande och krav på att Postnord ska göra riskanalyser.

I slutet av mars kommer PTS besluta kring tillståndsvillkor för övriga postoperatörer på marknaden. Till exempel kommer då Bring Citymail, den näst största aktören på marknaden, få samma krav kring tillförlitlighet som Postnord.  • Comments(0)//www.portobloggen.se/#post28

Postala förändringar inför 2018

Ny svensk postlagPosted by Admin Thu, November 16, 2017 16:53:22

Följande nyheter kommer den 1 Jan 2018 kring postutdelning i Sverige per postoperatör.

PostNord

· 1.a klassbrev. Ny regel för övernattsbefordran från 1 till 2 dagar enligt ny postförordning gäller från 1 Jan 2018. PostNord avser dock bara försämra ca 13% av breven i normalfallet beroende på inlämningsställe, destination och inlämningstid. Se tabell nedan för exakta leveranstider per inlämningsställe:

· Ekonomibrev och ADR oförändrat i sin struktur.

· Kundunika rabatter på samtliga adresserade produkter fås via förmedlare (21g) vid årsvolymer över 400k (ADR) och 600k (A eller B-post)

Bring Citymail

· ”Ny zonprissättning”. Bring inför en zonprissättning efter PostNords modell, med Låg och Normal. Man använder PostNords befintliga indelning av zoner. Pristillägg för BCM brev till Normalzon +0,30kr. Alla volymrabatter samräknas fortsatt på total inlämnad volym.

· ”+abc”. Bring inför en extra sorteringsdag som test på ca 12% av utdelningsadresserna. Systemet innebär att dag 1 blir sorterings/transportdag. Per idag är det delar av volymerna från Malmö som ska delas i Stockholm som berörs av 4 dagars ledtid.

· ”POP”. Bring inför en s.k. nummermodell för att kunna manuellsortera ej maskinsorterade försändelser centralt. För kund innebär det att en sifferkod ska påföras breven (adressfält). En POP rabatt kommer att införas vid årsskiftet 2018 där denna kommer att komplettera dagens sorteringsrabatt (TK, samma nivå).

Morgonpost

· Ingen förändring i struktur. Utdelning 6 dagar i veckan med krav på försortering. Nya utdelningsområden förväntas finnas tillgängliga under året.  • Comments(0)//www.portobloggen.se/#post27

A-post brev blir 2-dagars leverans

Ny svensk postlagPosted by Admin Thu, October 19, 2017 09:27:26

Den 12 oktober, har regeringen beslutat om en lagrådsremiss och en förordningsändring som ska leda till en mer moderniserad och fungerande posttjänst.

1. Ändrad postförordning, från 1 Jan 2018
Beslutet om ändring i postförordningen (2010:1049) träder i kraft 1 januari 2018 och innebär:

· Den samhällsomfattande posttjänstens befordringskrav för brev med normalporto ändras från övernattbefordran till tvådagarsbefordran.

· Minst 95 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in.

2. Lagrådsremiss, föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

· Post- och telestyrelsen (PTS) ska få meddela vilka kraven är för utdelning av postförsändelser

· Den som erbjuder en posttjänst ska lämna ekonomiska och verksamhetsrelaterade uppgifter till PTS. PTS kommer sedan använda dessa uppgifter för uppföljning av utvecklingen på postområdet och för bevakning av posttjänsterna och att de genom god kvalitet svarar mot samhällets och medborgarnas behov.

  • Comments(0)//www.portobloggen.se/#post26

PostNords nya rabatter införs 15 Augusti 2017.

Årsvolymrabatter 2016Posted by Admin Mon, June 26, 2017 12:57:04
Post- och telestyrelsen (PTS) beslöt tidigare att förelägga PostNord att inte införa de aviserade rabattvillkoren. Frågan har nu fått ett rättsligt avgörande, och förändringen i rabattvillkoren kommer att ske den 15 augusti 2017. Mer information kommer att finnas här inom kort.

  • Comments(0)//www.portobloggen.se/#post25

PTS nekas prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Årsvolymrabatter 2016Posted by Admin Mon, June 19, 2017 11:30:14

Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet från PTS om att förhandsavgörande från

EU-domstolen ska inhämtas.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens

avgörande står därmed fast.

Efter beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen får nu Postnord ändra villkoren så att förmedlare inte längre får sin årsvolymrabatt beräknad på inlämnad volym. I stället ska rabatten beräknas utifrån bakomliggande kunders volymer var för sig. Förmedlare får fortsatt sälja portot som tidigare.

PostNord har ännu inte meddelat tid och omfattning för presentation och genomförande av nya villkor för årsvolymrabatterna.

PTS har för avsikt att utöva tillsyn på kommande nya villkor, och följa att Postnords implementering av de nya rabattvillkoren följer postlagen. Postnord är enligt postlagen skyldigt att, i egenskap av tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten, följa regler om prissättning, som bl.a. betyder att prissättningen och tillhörande villkor ska vara icke-diskriminerande och öppna för insyn. Kravet på icke-diskriminering betyder exempelvis att villkoren ska tillämpas lika för alla kunder som befinner sig i likartad situation.  • Comments(0)//www.portobloggen.se/#post24

PTS överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen

Årsvolymrabatter 2016Posted by Admin Thu, January 19, 2017 08:41:34
PTS överklagar kammarrättens dom kring införande av nya årsvolymrabatter från PostNord. PostNords hävdar att man vill införa samma struktur som belgiska postverket fått godkänt att av EU att göra i Belgien.
PTS anför att skillnaderna mellan den svenska och belgiska marknaden är för stora eftersom konkurrenssituation finnes i Sverige (och inte i Belgien), och att denna konkurrens riskeras vid ett eventuellt införande.
PTS anser även att Högsta förvaltningsdomstolen ska inhämta ett förhandsavgörande av EU domstolen för att få EU's utlåtande och klargörande i denna fråga på konkurrensutsatta marknader inom unionen.
Som första steg inväntas nu prövningstillstånd.
Tills vidare gäller fortsatt dagens rabatt och prisstruktur.  • Comments(0)//www.portobloggen.se/#post23

Kammarrätten avslår PTS överklagande, men införande måste inväntas.

Årsvolymrabatter 2016Posted by Admin Thu, December 29, 2016 10:36:11
Kammarrätten avslår PTS överklagande om att föreläggande kring de föreslagna nya årsvolymsrabatterna, och går på PostNords linje att rabatterna inte är diskriminerande.

Dock ger man inte PostNord rätt att genomföra förändringarna förrän domen vunnit laga kraft, dvs så länge den kan överklagas eller är överklagad av PTS.

Nu inväntas besked från PTS om överklagan samt därefter prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Tills vidare fortsätter rabatterna i dagens form att gälla.  • Comments(0)//www.portobloggen.se/#post22
Next »